Llei de Transparència

Llei de Transparència

Llei de transparència – Publicitat activa

L’article 18 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix les obligacions en matèria de publicació de les subvencions concedides per les administracions públiques com a mesura per aprofundir en un dels principis rectors de la pròpia norma, el de la transparència, tal i com es recull al seu article 8 i a la seva Exposició de Motius.

Addicionalment, la publicació de tots els documents vinculats amb cadascun dels procediments de subvenció facilita als potencials beneficiaris l’accés a la informació i la tramitació de les sol•licituds, així com la seva acceptació i el compliment de les obligacions que se’n deriven. D’aquesta manera s’avança en altres principis vinculats amb la concessió de subvencions, quins són la concurrència pública, l’objectivitat, l’eficiència i l’eficàcia en l’actuació pública.

A quines entitats afecta l’obligació de publicitat activa?

  • A aquelles entitats que hagin rebut més de 100.000€ anuals en ajuts o subvencions públiques, entre altres.
  • Més del 40% del total dels ingressos anuals provinguin d’ajudes o subvencions públiques, i sempre que siguin com a mínim de 5.000€

Enguany els Saballuts ja complim una d’aquestes possibilitats, és per això que els Castellers de Sabadell informem de les subvencions atorgades, amb el seu objectiu i import detallats, a mode de publicitat activa detallem les següents subvencions:

  • Subvenció directa de caràcter nominatiu per import de 74.460,00 € destinada al projecte anomenat “Fem pinya amb els joves, donem pit als barris”, que ha estat entre els seleccionats en el procés participatiu Construint ciutat 2018, de conformitat amb les condicions que figuren al conveni de col•laboració.
  • Subvenció amb codi CUSCPT18 destinada al foment de la divulgació de la cultura popular i tradicional de Sabadell per un import de 10.000,00 €